SFS 2021:93 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

SFS2021-93.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion

för Domarnämnden

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1793) med
instruktion för Domarnämnden

dels att 1, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

1 §1 Domarnämndens uppgifter anges bland annat i 3 § lagen (2010:1390)
om utnämning av ordinarie domare, i lagen (2014:414) om nomineringar till
Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna samt i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förord-
nande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltnings-
domstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken

när det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller ordförandena i Högsta
domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenter, kammar-
rättspresidenter och lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyres-
nämnd, och

4. genomföra säkerhetsprövningar av de ordinarie domare och hyresråd

som anges i 3 kap. 4 a § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) om
anställningen är placerad i säkerhetsklass.

4 b § När en säkerhetsprövning enligt 1 § andra stycket 4 ska genomföras
i samband med en utnämning ska säkerhetsprövningen ske efter en begäran
av Regeringskansliet.

6 §2 De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför
domstolsväsendet förordnas på förslag av

� Arbetsgivarverket,
� Sveriges Kommuner och Regioner, och
� Sveriges advokatsamfund.
Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara advokater.

1 Senaste lydelse 2019:135.

2 Senaste lydelse 2012:817.

SFS

2021:93

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:93

Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och erfarenhet av

rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser,

nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter och ersättare som
representerar allmänheten.

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på nämnden:

� 5 § om delegering när det gäller ärenden om utnämning av ordinarie

domare eller hyresråd enligt 1 § första stycket, de uppgifter som framgår i
1 § andra stycket 1�3 och de övriga uppgifter som särskilt tilldelats nämnden
genom lag eller förordning med undantag av uppgiften att genomföra
säkerhetsprövningar enligt 1 § andra stycket 4,

� 16 § andra stycket om avgörande av ordförande i brådskande fall när

det gäller ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd enligt
1 § första stycket och ärenden om anställning av domare eller hyresråd på
begränsad tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)