SFS 2021:94 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2021-94.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 kap. 10 och 15 §§ och bilagan till säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658) ska ha följande lydelse.

5 kap.
10 §
Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 när
det gäller

1. sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommitté-

förordningen (1998:1474),

2. övriga anställningar, uppdrag eller annat deltagande i verksamhet som

regeringen beslutar om, och

3. uppdrag som styrelseledamot i bolag med statligt ägande där staten

nominerar samtliga styrelseledamöter.

I fråga om ordinarie domare i en allmän domstol, en allmän förvaltnings-

domstol och Arbetsdomstolen och hyresråd i en hyres- och arrendenämnd
beslutar Regeringskansliet om placering i säkerhetsklass 2 och 3 endast när
det gäller anställningar som chef för en sådan domstol eller nämnd.

15 § Säkerhetspolisen ska utföra en registerkontroll efter ansökan från den
som beslutat om placering i säkerhetsklass eller från en sådan verksam-
hetsutövare som avses i 9 § eller från den som i annat fall beslutat om
registerkontroll.

När regeringen beslutat om placering i säkerhetsklass ska, om inte något

annat anges i beslutet, kontrollen utföras efter ansökan från den som beslutar
om placering i säkerhetsklass 2 och 3.

När det gäller sådana anställningar som anges i 25 § första och andra

styckena förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska
kontrollen utföras efter ansökan från Försvarsmakten.

När det gäller sådana anställningar som ordinarie domare och hyresråd

som anges i 3 kap. 4 a § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska
kontrollen utföras efter ansökan från Domarnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021 i fråga om bilagan och i

övrigt den 1 april 2021.

SFS

2021:94

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:94

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS

2021:94

Bilaga1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass i enlig-
het med vad som anges i 5 kap. 8 §.

Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna domstolarna
Allmänna förvaltningsdomstolarna
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domarnämnden
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Hyres- och arrendenämnderna
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för rymdfysik
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket

1 Senaste lydelse 2020:1290.

background image

4

SFS

2021:94

Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens haverikommission
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens jordbruksverk
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Vetenskapsrådet
�&klagarmyndigheten