SFS 2021:96 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2021-96.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxen-
utbildning

dels att 2 kap. 3, 16, 19, 20 och 23 §§, 3 kap. 7 och 8 §§, 4 kap. 8, 9, 11�

13, 15�17, 20�22 och 24 §§, 5 kap. 7 och 15 §§, 6 kap. 8 och 16 §§ och
rubriken närmast före 4 kap. 20 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 8 a, 15 a och 15 b §§, och

närmast före 4 kap. 15 och 16 §§ två nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 4 kap. 14 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝yrkesexamen⬝.

2 kap.
3 §
1 Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det na-
tionella kurser och delkurser samt orienteringskurser.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå finns det nationella

kurser, orienteringskurser, individuella kurser och komvuxarbete. Med kom-
vuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför.

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns det natio-

nella kurser.

Inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finns det natio-

nella kurser och orienteringskurser. Inom kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning på gymnasial nivå finns det även komvuxarbete. Med
komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng som
eleverna genomför.

16 §2 I 20 kap. 8 § skollagen (2010:800) anges att hemkommunen
ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev och att
planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och
planerad omfattning av studierna.

I den individuella studieplanen ska omfattningen av studierna anges i

verksamhetspoäng när det gäller kommunal vuxenutbildning på grundläg-
gande och gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning. Om utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska det i planen anges vilket pro-
gram inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar
eller vilket studieområde inom kommunal vuxenutbildning som utbildning-

1 Senaste lydelse 2020:461.

2 Senaste lydelse 2020:461.

SFS

2021:96

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

en är inriktad mot. Vidare ska i förekommande fall målen för individuella
kurser framgå av planen.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven.

Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och yrkesvägled-
ning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta
studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonom-
iska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till antagningen
och ska vid behov revideras.

Rektorn ansvarar för att planen revideras och att hemkommunen infor-

meras om revideringen.

19 §3 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form
av kurser inom alla ämnen som finns i gymnasieskolan med undantag av
specialidrott, om inte något annat följer av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 § tredje stycket. Dessutom får det finnas komvuxarbete.

Därutöver får kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå bedrivas i

form av kurser med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå
som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om vilka kurser

som omfattas av den rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom
yrkeshögskolan som avses i 20 kap. 19 b § skollagen (2010:800). Det ska
vara fråga om kurser som är vanligt förekommande som förkunskapskrav
för yrkeshögskoleutbildningar.

20 § Rektorn ska för varje elev som genomför ett komvuxarbete utse en
lärare att vara ansvarig för komvuxarbetet.

23 §
4 Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial
nivå får bedrivas i form av kurser inom alla ämnen som finns i gymnasiesär-
skolan med undantag av idrott och hälsa. Dessutom får det finnas komvux-
arbete.

Därutöver får kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på

gymnasial nivå bedrivas i form av kurser med syftet att ge vuxna kunskaper
och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasie-
särskolan ska ge.

Rektorn ska för varje elev som genomför ett komvuxarbete utse en lärare

att vara ansvarig för komvuxarbetet.

3 kap.


7 §5 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av
20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst
behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den

sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upp-

rättad individuell studieplan,

2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon

utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,

3. är eller riskerar att bli arbetslös,

3 Senaste lydelse 2016:1185.

4 Senaste lydelse 2020:461.

5 Senaste lydelse 2016:1185.

2021:96

background image

3

SFS

4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning

på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a
eller 19 b § skollagen.

8 §6 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning,
ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fram-
går att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den

sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upp-

rättad individuell studieplan,

2. inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i

gymnasiesärskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant pro-
gram,

3. är eller riskerar att bli arbetslös,
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.


4 kap.


8 §7 Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå ska någon av beteckningarna E eller F användas. Om en elev
har nått målen för komvuxarbetet, ska betyget E användas. I annat fall ska
betyget F användas.

Betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet
av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat sig.

När komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska hand-
ledaren vara medbedömare.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

8 a § Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning på gymnasial nivå ska beteckningen E användas om
eleven har nått målen för komvuxarbetet.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet inom

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

9 §8 Kunskapskrav ska finnas för betygen A�E och Godkänt.

Kunskapskraven för betygen A, C, E och Godkänt ska precisera vilka

kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D
innebär att kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet
för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är
uppfyllda.

6 Senaste lydelse 2020:461.

7 Senaste lydelse 2013:360.

8 Senaste lydelse 2012:746.

2021:96

background image

4

SFS

11 §9 Beslut om betyg ska dokumenteras i en betygskatalog. Detsamma
gäller uppgifterna i sådana intyg som avses i 20 kap. skollagen (2010:800)
samt i denna förordning. Med beslut om betyg avses beslut att

1. sätta betyg efter varje avslutad kurs och delkurs, på komvuxarbetet eller

efter prövning, och

2. inte sätta betyg enligt 20 kap. 39 § skollagen.
Beslut enligt första stycket 2 markeras i betygskatalogen med ett horison-

tellt streck.

Beslut om betyg och intyg ska genast kunna sammanställas för varje en-

skild elev. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs.

12 §10 Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning ska
kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser
som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen
har fått på de olika kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma
vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.

Det som anges i första stycket om kurser gäller också för komvuxarbetet.
Om den som har genomgått en kombination av nationella kurser i ämnen

som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållen yrkesutbildning) vill
ha ett utdrag ur betygskatalogen, ska det finnas en bilaga till utdraget. Av
bilagan ska det framgå vilket eller vilka yrkesområden som den samman-
hållna yrkesutbildningen är avsedd för. Om personen kan visa att personen
i ett annat sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår
i yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs.

13 §11 Den som har fått betyget Godkänt i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap eller grundläggande
kurs i samhällsorienterade ämnen (fortsättningskurs) i kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande nivå eller kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan
utbildning.

Den som har fler betyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggan-

de nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grund-
läggande nivå än som avses i första stycket får själv bestämma vilka övriga
betyg som ska ingå i slutbetyget. I slutbetyget får dock inte betyg på en del-
kurs ingå, om eleven har fått ett sammanfattande betyg på kursen i sin helhet.
För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara,
alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas in i slut-
betyget.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som är jämför-

bara eller alternativa eller som överlappar varandra.

I slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får betyg tas in från sådan

utbildning och motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap.

Högskoleförberedande examen


15 §12 En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot
ett studieområde. Det ska finnas två olika studieområden som benämns
samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik.

9 Senaste lydelse 2020:461.

10 Senaste lydelse 2020:461.

11 Senaste lydelse 2020:461.

12 Senaste lydelse 2019:521.

2021:96

background image

5

SFS

15 a § En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen
inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora ska utfärdas för den
som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav
godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 100 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng, och
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi,

fysik och kemi.

�vriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande

del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet
inom gymnasieskolan.

15 b § En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen
inom studieområdet naturvetenskap och teknik ska utfärdas för den som har
betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända
betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3,
2. engelska, kurserna 5 och 6,
3. matematik, kursen 1 b eller 1 c, och
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen ska även innefatta betyg på kurser i
1. historia om 50 gymnasiepoäng,
2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng,
3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng,
4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi,

fysik och kemi, och

5. matematik om 200 gymnasiepoäng.
�vriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande

del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet
eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Gemensamma bestämmelser


16 §13 Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i
matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som
avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3.

Om eleven tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i historia

som omfattar 100 gymnasiepoäng, får rektorn besluta att detta betyg ska
omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia och en
kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att de två
sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasiepoäng som
den kurs de ersätter. På samma sätt får ett godkänt betyg på en inledande
kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra
kurser i samma ämne.

13 Senaste lydelse 2014:855.

2021:96

background image

6

SFS

17 § Kurser i teckenspråk som utgör gymnasiegemensamt ämne i gymna-
sieskolan får ersätta en eller flera sådana kurser som avses i 14, 15 a och
15 b §§ för döva eller hörselskadade elever med undantag av kurser i
svenska.

Kurser i svenska för döva respektive engelska för döva får ersätta kurser

i svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska enligt 14, 15 a
eller 15 b § för döva elever.

Beslut enligt första och andra styckena fattas av rektorn.

20 § Examensbevis ska utfärdas för den som har uppfyllt kraven för en
examen enligt detta kapitel. Av examensbeviset ska det framgå

1. om beviset avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen,
2. vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen

motsvarar eller vilket studieområde inom kommunal vuxenutbildning som
utbildningen är inriktad mot,

3. om personen har fått grundläggande behörighet till högskoleutbildning

som påbörjas på grundnivå och beviset avser en yrkesexamen,

4. vilka kurser som beviset avser, vilka av kurserna som ingår i examen

och i förekommande fall vilka som har lästs utöver det som krävs för exa-
men, hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattat och vilket betyg
som har satts på varje kurs, och

5. att ett godkänt gymnasiearbete eller ett godkänt komvuxarbete från

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har genomförts och vad det
har innehållit.

Komvuxbevis14


20 a §15 Komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat kommunal
vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Av komvux-
beviset ska det framgå

1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i

gymnasiesärskolan och vilket program som utbildningen i så fall huvud-
sakligen motsvarar,

2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som

varje kurs har omfattat och vilket betyg personen har fått på varje kurs eller
om betyg inte har kunnat sättas enligt 20 kap. 39 § skollagen (2010:800)
eller om intyg har utfärdats, och

3. om personen har genomfört ett komvuxarbete med betyget E, vad

arbetet i så fall har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon
har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för arbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen

av lärandet också framgå av komvuxbeviset. Vidare ska det framgå vilken
eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsupp-
gifter som personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även
innehålla en bedömning av hur han eller hon har genomfört arbetsupp-
gifterna inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.

21 §16 För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jäm-
förbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med
i examensbeviset eller komvuxbeviset.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som är jäm-

förbara eller alternativa eller som överlappar varandra.

14 Senaste lydelse 2013:360.

15 Senaste lydelse 2020:461.

16 Senaste lydelse 2013:360.

2021:96

background image

7

SFS

22 §17 Betygsdokument och utdrag ur betygskatalogen ska utfärdas av
rektorn.

En anteckning ska göras i betygskatalogen om att slutbetyg, examens-

bevis eller komvuxbevis har utfärdats och om betygets eller bevisets inne-
håll.

24 §18 Betygssättning efter en validering sker inom kommunal vuxen-
utbildning genom prövning.

Bestämmelserna om betygssättning samt utfärdande av betyg, examens-

bevis och komvuxbevis i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid
prövning.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om prövning.

5 kap.


7 §19 Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser
och, utom i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare, orienteringskurser. Inom utbildning som motsvarar kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska det även finnas individuella
kurser och sådant komvuxarbete som avses i 2 kap. 3 § andra stycket. Inom
utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbild-
ning på gymnasial nivå ska det även finnas sådant komvuxarbete som avses
i 2 kap. 3 § fjärde stycket.

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2, 4 och 6�10 §§, 16 § andra och tredje styckena

samt 17�20 och 21�23 §§ om kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för
motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller även sådana före-
skrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §.

15 §20 Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17�21 §§ och 20 kap. 35�45 §§
skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 6�26 §§ när det gäller kommunal vuxen-
utbildning ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel.
Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med
stöd av 4 kap. 8, 8 a, 10, 13, 21 och 24�26 §§.

6 kap.


8 §21 Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser.

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2 och 8 §§, 16 § andra och tredje styckena samt

17�19 och 21�23 §§ om kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för mot-
svarande utbildning enligt detta kapitel, med undantag av bestämmelserna
om komvuxarbete. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens
skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §.

Kurserna får delas upp i delkurser om det är fråga om kommunal vuxen-

utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller om det är fråga om
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som anordnas på entre-
prenad enligt 23 kap. 8 § skollagen (2010:800).

17 Senaste lydelse 2013:360.

18 Senaste lydelse 2016:458.

19 Senaste lydelse 2020:461.

20 Senaste lydelse 2020:461.

21 Senaste lydelse 2020:747.

2021:96

background image

8

SFS

16 §22 Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17�21 §§ och 20 kap. 35�45 §§
skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 9�12 och 22�26 §§ när det gäller
kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt
detta kapitel, med undantag av bestämmelserna om komvuxarbete, del-
kurser, examensbevis, komvuxbevis, orienteringskurser och individuella
kurser. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har
meddelat med stöd av 4 kap. 10 och 24�26 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 4 kap.

9 och 13 §§ och i övrigt den 1 juli 2021.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 och 8 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2021.

3. För individuella studieplaner som har upprättats före ikraftträdandet

gäller 2 kap. 16 § i den äldre lydelsen.

4. För utdrag ur betygskatalogen som avser gymnasiearbeten eller gym-

nasiesärskolearbeten som har genomförts före ikraftträdandet gäller 4 kap.
12 § i den äldre lydelsen.

5. För kurser som har slutförts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 13 § i den

äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

22 Senaste lydelse 2020:461.

2021:96