SFS 2021:97 Förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

SFS2021-97.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för

prövning inom skolväsendet

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom skolväsendet1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå
igenom

1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskri-

vet,

3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grund-

läggande eller gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning, och

4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i
sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som

minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,

2. elev i gymnasieskolan som
a) har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har

satts på kursen enligt 15 kap. 27 § skollagen, eller

b) har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om

betyg inte har satts i grundskoleämnet enligt 15 kap. 27 § skollagen,

3. elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,

4. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som sär-

skild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E,

5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i
sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E,
eller

6. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en

kurs går igenom prövning efter validering.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:535.

2 Senaste lydelse 2020:442.

SFS

2021:97

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:97

3 §3 Avgifterna för prövning tillfaller huvudmannen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:452.