SFS 2021:100 Förordning om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

SFS2021-100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för

kvalifikationer för livslångt lärande

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2015:545) om refe-
rensram för kvalifikationer för livslångt lärande ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. För gymnasiesärskolebevis som har utfärdats före ikraftträdandet gäller

bilaga 2 i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:100

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:100

Bilaga 21

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av

lärande är författningsreglerat
Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan
Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på

grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan
Slutbetyg från specialskolan
Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan
Komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på

gymnasial nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande

utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D,

eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folk-

högskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan
Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i

gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folk-

högskola

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan
Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

1 Senaste lydelse 2020:467.

background image

3

SFS

2021:100

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164)

för Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet