SFS 2021:101 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

SFS2021-101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för

regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:937) om statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels
att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 5, 9, 15 och 23 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande

lydelse.

5 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma i alla sammanhållna yrkes-
utbildningar inom regionalt yrkesvux. Omfattningen ska för varje elev vara
minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del
av utbildningen som inte har validerats. Den omfattning arbetsplatsförlagt
lärande ska ha vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux framgår av
11 §.

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning finns ytterligare bestäm-

melser om arbetsplatsförlagt lärande, nämligen

� 2 kap. 26 § om definitionen av arbetsplatsförlagt lärande,
� 2 kap. 27 § om huvudmannens ansvar för att skaffa platser och för att

lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen,

� 2 kap. 27 § om beslut om vilka kurser som förläggs till en arbetsplats,
� 2 kap. 28 § om handledare på arbetsplatsen, och
� 4 kap. 20 a § om vilka uppgifter som ska finnas i ett komvuxbevis.

9 §1 Bestämmelser om beslut om betyg och betygssättning finns i 3 kap.
16 § och 20 kap. 35�39 §§ skollagen (2010:800) samt 4 kap. 1�10 §§
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Därutöver gäller för
regionalt yrkesvux att betyg på en kurs som helt eller delvis genomförs på
en arbetsplats ska beslutas av läraren i ämnet efter inhämtande av synpunkter
från handledaren.

Uppgift i ett examensbevis eller komvuxbevis
15 § I en elevs examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå eller komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning på gymnasial nivå ska det anges om eleven har genomgått en lär-
lingsutbildning och omfattningen av den.

1 Senaste lydelse 2019:522.

SFS

2021:101

Publicerad
den

12 februari 2021

background image

2

SFS

2021:101

23 §2 Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för

1. individuella kurser,
2. komvuxarbete,
3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller

19 b § skollagen (2010:800),

4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat

sätt, eller

5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdrags-

utbildning inom skolväsendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2016:1246.