SFS 2021:103 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2021-103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

34 §2 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse
förvaltas i enlighet med 10 a § första stycket andra meningen och andra
stycket, 10 b�10 l och 10 n §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a�15 d
och 16 a�16 l §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd
av någon av dessa bestämmelser.

Finansinspektionen ska också utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse

som avses i 9 a § andra eller tredje stycket följer

1. artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402

av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering
och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standard-
iserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG,
2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den

27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas
inom den finansiella tjänstesektorn.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter, Europeiska
kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig-
heten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.
2 Senaste lydelse 2019:1216.

SFS

2021:103

Publicerad
den

13 februari 2021