SFS 2021:104 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2021-104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder)

dels att 5 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a §, och närmast före

5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Information om hållbarhet
5 a § Sjunde AP-fonden ska för varje fond som AP-fonden förvaltar lämna
den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med
avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållan-
den, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrup-
tion.

Informationen ska beskriva
1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
3. uppföljningen av hållbarhetsarbetet.
Informationen ska finnas tillgänglig på Sjunde AP-fondens webbplats.

Därutöver ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens
informationsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3
ska lämnas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

7 §2 Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska
gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestäm-

melser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.
2 Senaste lydelse 2019:1217.

SFS

2021:104

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

SFS

2021:104

2

� 4 kap. 15�23 och 25�28 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�26 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som
fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-
fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom

såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges
i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa
bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)