SFS 2021:108 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

SFS2021-108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk-
ringsdistribution ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, och
närmast före 6 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
1 a §
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den
27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas
inom den finansiella tjänstesektorn finns bestämmelser som, utöver bestäm-
melserna i denna lag, gäller för rådgivning om försäkringsbaserade invest-
eringsprodukter.

1 b § Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/2088 ska även gälla för försäkringsförmedlare som har färre än
tre anställda.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

SFS

2021:108

Publicerad
den

13 februari 2021