SFS 2021:111 Förordning om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2021-111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2013:587) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

5 §1 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot

medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 8 kap. 1 a §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i

en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap.

1 § och 12 kap. 7 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

12 kap. 8 §,

10. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

11. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-

förelseindexets avkastning enligt 10 kap. 14 § ska beräknas,

12. hur informationen enligt 10 kap. 16 § ska presenteras,
13. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas
till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i

12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

1 Senaste lydelse 2019:619.

SFS

2021:111

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

SFS

2021:111

2

16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får

placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt
villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som
en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser

som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över-
föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 13 kap. 6 §,

22. att vissa uppgifter som enligt 13 kap. 6 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

23. på vilket språk handlingar som avses i lagen ska upprättas.

6 §2 Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 22,
ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:619.