SFS 2021:112 Förordning om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

SFS2021-112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att 18 och 19 §§ förordningen (2013:588) om värde-
pappersfonder ska ha följande lydelse.

18 §1 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers-
fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av information som

fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en

ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

4. vilka åtgärder fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket,
5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
6. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
7. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
8. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1

eller 15 § första stycket 1,

9. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska

skrivas,

10. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

11. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

12. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 2 kap. 17 g §,

13. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
14. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare

enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

15. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara
förenad med ett visst villkor,

16. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap.

15�16 a §§,

17. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
18. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,

1 Senaste lydelse 2019:620.

SFS

2021:112

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

SFS

2021:112

2

19. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

20. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
21. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
22. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-

förelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

23. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
24. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

25. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

26. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

27. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

28. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
29. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
30. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 §

första stycket,

31. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

32. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
33. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvalt-

ning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

34. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

35. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen,

36. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med

ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

37. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

38. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

19 §2 Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 18 § 38,
ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:620.