SFS 2021:113 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2021-113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 11 februari 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till

Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS

2021:113

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

2

SFS

2021:113

Bilaga1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag

Godkännande av finansiella holdingföretag och blandade
finansiella holdingföretag (1 kap. 7 och 8 §§)

P

Undantag från kravet på godkännande av finansiella

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

(1 kap. 7 och 9 §§)

M

Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för
dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §)

G

Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt
holdingföretag (4 kap. 10 §)

I

1 Senaste lydelse 2020:1048.