SFS 2021:114 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 12 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda be-
gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

dels att 1 kap. 2 § ska följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att för-

hindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1 och 2 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1�3 §§,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

7 kap. Kollektivtrafik
Krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik
1 §
Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg
med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer, ska i sådan trafik vidta
lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att

trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra.

2 § Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet som anges i 1 §
ska, utöver vad som där anges, se till att antalet passagerare på färdmedel
vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger
hälften av färdmedlets sittplatser.

Bemyndigande
3 §
Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven
på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§.

SFS

2021:114

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

2

SFS

2021:114

1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2021.
2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om resor som

har bokats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)