SFS 2021:119 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2021-119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Utfärdade den 10 februari 2021

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2021.

KATARINA JOHANSSON WELIN

Marie-Louise Ollén

1 Föreskrifterna senast ändrade 2021:28.

SFS

2021:119

Publicerade
den

17 februari 2021

background image

2

SFS

2021:119

Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap � Bestämmelser för alla trafikanter

Nr

Brott mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

1.1

1 § 4 st

Terrängtrafikant
har inte
anpassat
färdväg,
hastighet eller
färdsätt

500

500

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

�verskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 p
och 9 kap. 1 § 1 st. 6 p),

föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,

bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild
hastighetsbegränsning (4 kap. 20 � 21 §§ och 5 kap. 5 §),

lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 1 st.
14 p eller 15 p eller

tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller av den
myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap. 14 § 1
st. 7 p).

Regler om ansvar finns i 14 kap. 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild
hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen ska ordningsboten
bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande
hastighetsgränsen.

Nr

Bot när begränsningen är

10.1 �verträdelse

km/tim

50 km/tim eller lägre

Högre än 50 km/tim

1�10

2 000

1 500

11�15

2 400

2 000

16�20

2 800

2 400

21�25

3 200

2 800

26�30

3 600

3 200

31�35

4 000

3 600

36�

4 000

4 000

background image

3

SFS

2021:119

Regler om totalvikt och axeltryck m.m.

Ansvar föreskrivs för

⬢ fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap. 11 §

⬢ förare � under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets

brukande � i 14 kap. 4 § första meningen

⬢ den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap. 4 § andra meningen jämförd med 14 kap

11 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

11.1 4 kap. 3 §

Fört fordon med släpvagn trots att maximal
tillåten släpvagnsvikt överskridits med

1 � 20 %
21 � 30%
31 � 40 %
41% �

2 000
2 500
3 000
4 000

11.2 4 kap. 4 §

Tung lastbil med högst 12 ton totalvikt brukats
trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med

1 � 4 %
5 � 9 %
10 � 14 %
15 � 19 %
20 � 24 %
25 % �

500

1 000
1 500
2 000
3 000
4 000

11.3 4 kap. 4 §

Tung lastbil med totalvikt över 12 ton brukats
trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med

1 � 4 %
5 � 9 %
10 � 14 %
15 � 19 %
20 % �

500

1 000
2 000
3 000
4 000

11.4 4 kap. 4 §

Släpvagn med totalvikt över 3,5 ton brukats trots
att högsta tillåtna totalvikt överskridits med

1 � 4 %
5 � 9 %
10 � 14 %
15 � 19 %
20 % �

500

1 000
2 000
3 000
4 000

11.5 4 kap. 4 §

Tung buss brukats trots att högsta tillåtna totalvikt
överskridits med

1 � 4 %
5 � 9 %
10 � 14 %
15 � 19 %
20 % �

500

1 000
2 000
3 000
4 000

background image

4

SFS

2021:119

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

11.6 4 kap. 4 §

Andra motordrivna fordon än tung lastbil och tung
buss eller andra till motordrivna fordon kopplade
fordon än släpvagn med totalvikt över 3,5 ton
brukats trots att högsta tillåtna totalvikt
överskridits med

1 � 4 %
5 � 9 %
10 � 14 %
15 � 19 %
20 � 24 %
25 � 29 %
30 � 34 %
35 % �

500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

11.7 4 kap 12 § alt. 10

kap 1 § 19 p och
lokal trafikföreskrift
eller 10 kap 14 § 2 p

Fordon/ fordonskombination brukats trots att
högsta tillåtna axeltryck/boggitryck/
trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med

1 � 10 %
11 � 20 %
21 � 30 %
31 � 40 %
41 % �

1 500
2 000
2 500
3 000
4 000

Vinterdäck

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap 4 §

14 kap 11 §

12.1

4 kap
18 a §

Fordon använt vid färd på väg utan att
vara försett med vinterdäck eller lik-
värdig utrustning vid tidpunkt då sådan
utrustning ska användas

1 200

1 200