SFS 2021:121 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

SFS2021-121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mineralförordningen (1992:285)

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om mineralförordningen (1992:285)1

dels att nuvarande 8 b § ska betecknas 8 c §,
dels att 8 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 a §2 I fråga om undersökningstillstånd som har förlängts enligt 2 kap.
7 c § tredje stycket minerallagen (1991:45) ska bergmästaren senast den
31 augusti 2020 skicka en underrättelse om förlängningen till länsstyrelsen,
kommunen, berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare. I de fall
undersökningstillståndet avser områden som används för renskötsel ska
även Sametinget underrättas.

8 b § I fråga om undersökningstillstånd som har förlängts enligt 2 kap. 7 a
första stycket, 7 b första stycket eller 7 c § första stycket minerallagen
(1991:45) ska bergmästaren senast den 31 maj 2021 underrätta om förläng-
ningen genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i en ortstidning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:162.
2 Senaste lydelse 2020:579.

SFS

2021:121

Publicerad
den

19 februari 2021