SFS 2021:122 Förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

SFS2021-122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver att det i kulturmiljöförordningen (1988:1188)1 ska
införas en ny paragraf, 33 a §, och närmast före 33 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

Behörig myndighet
33 a
§ Riksantikvarieämbetet är behörig myndighet enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 av den 17 april 2019 om
införsel och import av kulturföremål.

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2021.

På regeringens vägnar

PER OLSSON FRIDH

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:554.

SFS

2021:122

Publicerad
den

19 februari 2021