SFS 2021:124 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

SFS2021-124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning

till konsumenter

Utfärdad den 18 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

6 § En näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av
oaktsamhet orsakar en konsument ren förmögenhetsskada ska betala full
ersättning för skadan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller för rådgivning som har getts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:50, bet. 2020/21:CU15, rskr. 2020/21:192.

SFS

2021:124

Publicerad
den

19 februari 2021