SFS 2021:125 Förordning om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

SFS2021-125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion

för Exportkreditnämnden

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1217) med instruk-
tion för Exportkreditnämnden

dels att 1�4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §1 Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda
garantier.

Myndigheten ansvarar för att, i enlighet med de föreskrifter som reger-

ingen meddelar, utfärda statliga exportkredit- och investeringsförsäkringar
(s.k. statsgarantier) enligt

� förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti,
� förordningen (2005:746) om investeringsgaranti, och
� förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garan-

tier för utvecklingssamarbete.

Myndigheten får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för

reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för den
statliga exportkreditgarantigivningen.

Om ett ärende som avses i andra stycket är av större vikt eller väsentlig

betydelse, får myndigheten med eget yttrande hänskjuta ärendet till reger-
ingens prövning.

2 §2 Myndigheten ska särskilt

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,
2. verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som er-

bjuds i exportföretagens viktigare konkurrensländer och verka för kon-
kurrensneutralitet mellan garantiinstituten,

3. vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett

ska vara självbärande över tiden,

4. sprida riskerna i engagemanget, eftersträva riskdelning och vidta åtgär-

der för att minska riskkoncentrationen,

5. bedriva en effektivt skadeförebyggande och skadereglerande verksam-

het med syfte att begränsa förlusterna,

6. vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med

undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,

1 Senaste lydelse 2009:896.
2 Senaste lydelse 2011:86.

SFS

2021:125

Publicerad
den

19 februari 2021

background image

2

SFS

2021:125

7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de all-

männa förutsättningar och villkor som gäller för att få garanti,

8. se till att villkoren för garantierna stämmer överens med de internatio-

nella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödda export-
krediter och förmedla den information som behövs för tillämpningen av
Sveriges överenskommelser,

9. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling,

10. lämna det underlag till Riksgäldskontoret som den myndigheten

behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet till regeringen, och

11. lämna en redovisning till regeringen vid två tillfällen varje år, senast

den 1 mars i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag och
senast den 10 augusti, av hur exportkreditgarantiramen och investerings-
garantiramen har utnyttjats och en bedömning av hur stora garantiramarna
bör vara under nästkommande år.

3 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och ett hållbarhets-
perspektiv i hela sin verksamhet. Förenta nationernas (FN) Agenda 2030 och
de globala målen för hållbar utveckling ska vara vägledande för detta arbete.

Myndigheten ska i sitt arbete med hållbart företagande följa Organisa-

tionen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) rekommenda-
tioner om korruption vid statsstödda exportkrediter och gemensamma för-
hållningssätt för exportkreditinstitut, samt bidra till en hållbar skuldsituation
genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning.

Myndigheten ska säkerställa att den exportfrämjande verksamheten be-

drivs i enlighet med FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter,
OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt principerna om hållbart
företagande i FN:s Global Compact.

Tjänsteexport
3 a §
Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till
myndighetens kärnverksamhet inom ramen för de uppgifter och verksam-
hetsområden som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

4 § Myndigheten ska samverka med Aktiebolaget Svensk Exportkredit i
frågor som rör exportkrediter enligt förordningen (1981:665) om export-
kreditfinansiering med statligt stöd.

Myndigheten ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer

och vara en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Myndigheten ska
bedriva verksamheten så att den kan ta till vara på samarbetsmöjligheter med
de myndigheter och organisationer som har till uppgift att nationellt stödja
företagsutveckling och internationalisering, inklusive genom systemexport.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)