SFS 2021:126 Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omställningsstöd för augusti 2020�februari 2021

Utfärdad den 18 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

Förordningens innehåll
2 §
I denna förordning finns bestämmelser om

� uttryck i förordningen (3 §),
� stödperioder och referensperioder (4 §),
� när omställningsstöd får lämnas (5�10 §§),
� vissa ombildningar (11 §),
� beräkning av omställningsstöd (12�19 §§),
� hur ansökan ska göras (20 och 21 §§),
� utbetalning av omställningsstöd (22 §),
� rätt att meddela föreskrifter (23 §), och
� anmälan om brott (24 §).

Uttryck i förordningen
3 §
Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och
tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperioder och referensperioder
4 §
Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020, och
3. januari och februari 2021.
En stödperiods motsvarande månader 2019 utgör stödperiodens

referensperiod.

SFS

2021:126

Publicerad
den

19 februari 2021

background image

SFS

2

När omställningsstöd får lämnas
5 §
Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden
augusti�oktober 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för
stödperioden understiger 60 procent av den sammanlagda netto-
omsättningen för referensperioden.

Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden

november och december 2020 respektive januari och februari 2021 om
företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger
70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 § För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som

uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12�19 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

4. företaget under perioden april 2020�oktober 2021 inte verkställer ett

beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

6. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta

kostnader som stödet beräknas på,

7. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på eller är en
utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i
Sverige genom en filial, och

8. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den

30 april 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om
värdeöverföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till
företaget som ingår i koncernen.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till
omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en
näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

2021:126

background image

SFS

3

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en

beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp
ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 § Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett
skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan.
Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

2. huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4 är

uppfyllda,

3. summan av företagets fasta kostnader enligt 13�15 §§ för stödperioden,
4. företagets täckningsbidrag enligt 16 § för stödperioden,
5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant

stöd som avses i 6 § första stycket 6 eller 17 §, och

6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan

bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden,
om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 19 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje
stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det

sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte
enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att
företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod

enligt 4 § första stycket gäller vad som anges i fjärde stycket för respektive
stödperiod var för sig.

9 § Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 31 december 2019
var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för

prövningen av ansökan för respektive stödperiod

1. kan anses vara på obestånd,
2. har näringsförbud,
3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till

Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare

kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den
inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2

även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i
verksamheten.

10 § Om det sökta omställningsstödet för en eller flera stödperioder
uppgår till ett sammanlagt belopp som överstiger en miljon kronor krävs för

2021:126

background image

SFS

4

att omställningsstöd ska lämnas att företaget lämnar följande uppgifter om
sin verksamhet:

1. vilken kategori (små eller medelstora respektive stora) företaget hör till

enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2. den region där företaget är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den
26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska
territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning
(EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande
av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

3. företagets verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den
20 december 2006

om

fastställande

av

den

statistiska

näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning
(EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges enligt första

stycket 2 och 3 är den region respektive det verksamhetsområde som störst
andel av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats
närmast före den 1 maj 2020 kan hänföras till.

Sådan information som avses i första stycket ska lämnas även när det

sökta omställningsstödet sammanlagt överstiger 100 000 kronor, om
företaget är verksamt inom

1. primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.5 i

kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och
i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
eller

2. fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i

kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och
vattenbrukssektorn.

Vissa ombildningar
11 §
Om en enskild näringsidkare under perioden 1 augusti 2019�31
juli 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag
gäller följande. Vid tillämpning av 5 § samt 6 § första stycket 1 och 3 får
den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för
referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 2 får den enskilda
näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast
före den 1 maj 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att
1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid

tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda

näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren
äger samtliga andelar i.

2021:126

background image

SFS

5

Beräkning av omställningsstöd
12 §
Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar de fasta
kostnaderna

för

stödperioden

reducerade

med

stödperiodens

täckningsbidrag, multiplicerat med 70 procent. Stödet ska alltså beräknas
enligt följande formel:

(Summa fasta kostnader för stödperioden � stödperiodens täckningsbidrag)
� 0,7

Om företaget tillhör kategorin små företag enligt bilaga I till

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, får stödet för stödperioden augusti�
oktober 2020 i stället ges med ett belopp som motsvarar stödperiodens fasta
kostnader reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med
75 procent. För övriga stödperioder gäller i motsvarande fall att stöd i stället
får ges med ett belopp som motsvarar stödperiodens fasta kostnader
reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med
90 procent.

Vilken kategori företaget tillhör enligt andra stycket ska bedömas med

utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om stöd enligt första eller andra stycket för en stödperiod uppgår till

minst 100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa
kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd
för den stödperioden. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per
stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för.

13 § Med fasta kostnader avses kostnader för

1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är

minst sex månader,

2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana

finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

3. värdeminskning

anläggningstillgångar

samt

nödvändiga

reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt-

eller avgiftsskyldigt för,

5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet

som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp,
internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,
7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är

beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre
månader,

8. försäkringar

mot

ekonomisk

förlust

genom

sakskada,

ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

9. djurfoder,
10. franchiseavgifter,
11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och

kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, och
13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av

antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

2021:126

background image

SFS

6

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första

stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggnings-
tillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som

fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller
liknande.

14 § Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som

skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller
omsättningen av varor eller tjänster,

2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra

avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald
enligt 10 kap. samma lag,

3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler

eller elektricitet enligt 13 § första stycket 5 till den del sådan förbrukning
ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,
5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant

slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt

13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

15 § Vid tillämpning av 12 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad
som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett
separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de
redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som
avslutats närmast före den 1 maj 2020.

16 § Med täckningsbidrag avses periodens nettoomsättning enligt 7 §

1. minskad med
� periodens lönekostnader,
� periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och under-

entreprenader, och

� periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt
2. justerad för periodens förändring av lager av
� råvaror och förnödenheter,
� produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och
� pågående arbete för någon annans räkning.
Med lönekostnader avses summan av företagets underlag för

arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för de
redovisningsperioder som motsvarar stödperioden, ökad med summan av
påförda arbetsgivaravgifter för dessa redovisningsperioder. Avdrag ska
göras för belopp som företaget har fått eller kommer att få i preliminärt stöd
enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för samma period. Om
slutligt stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete har beslutats när ansökan
om omställningsstöd prövas av Skatteverket, ska avdrag i stället göras för
det belopp som motsvarar det slutliga stödet för perioden.

Med undantag för periodens lönekostnader ska de poster som avses i

första stycket hänföras till en viss period i enlighet med de principer som
anges i 15 §.

Om täckningsbidraget vid en beräkning enligt första stycket uppgår till ett

negativt belopp, ska täckningsbidraget för perioden anses vara noll kronor.

2021:126

background image

SFS

7

17 § Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om
företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

18 § Omställningsstöd ges med högst 97 miljoner kronor per
stödberättigat företag.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade till omställningsstöd, avser
det maximala stödet hela koncernen och fördelas på respektive
stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd
företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första stycket.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod

enligt 4 § första stycket gäller maxbeloppet enligt första stycket det totala
omställningsstödet för samtliga av dessa stödperioder.

19 § Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som
följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte
lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i
bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om
1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster

för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020, eller

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12�18 §§, överstiger den

nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med
referensperioden.

Med bruttoresultat avses periodens nettoomsättning enligt 7 §
1. minskad med
� periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och under-

entreprenader, och

� periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt
2. justerad för periodens förändring av lager av
� råvaror och förnödenheter,
� produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och
� pågående arbete för någon annans räkning.
Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före
� skatter,
� bokslutsdispositioner,
� räntor och liknande intäkter och kostnader,
� nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar, och

� intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

De poster som avses i tredje stycket ska hänföras till en viss period i

enlighet med de principer som anges i 15 §.

2021:126

background image

SFS

8

Hur ansökan ska göras
20 §
En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär.

21 § Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern
av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)
ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa
företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd
22 §
Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett
omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om
omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till
det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag
enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter
23 §
Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott
24 §
I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en
skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2021.


På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand

(Finansdepartementet)

2021:126