SFS 2021:127 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

SFS2021-127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:820) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Utfärdad den

18 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:820) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare

dels att 13 och 23 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 e §, av följande lydelse.

13 §1 En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att
en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbets-
marknadspolitiskt motiverat, även ta del av

1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller
förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser,

2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller

gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning eller
motsvarande utbildning inom folkhögskolan,

3. eftergymnasial utbildning,
4. jobbsökaraktiviteter,
5. arbetsträning,
6. förstärkt arbetsträning,
7. bristyrkesutbildning,
8. intensiv praktik, och
9. andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets-

och samhällslivet.

En nyanländ får dock inte inom ramen för etableringsprogrammet delta i

program enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

En nyanländ får inte heller inom ramen för programmet ha ett förvärvs-

arbete med subvention enligt förordningen (2018:42) om särskilt
anställningsstöd, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen
(2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar eller förordningen
(2018:43) om stöd för nystartsjobb.

13 e § Med intensiv praktik enligt 13 § första stycket 8 avses praktik på en
arbetsplats som syftar till att underlätta för den nyanlände att få en
anställning inom samma yrke eller bransch. Praktiken får anordnas av den

1 Senaste lydelse 2020:470.

SFS

2021:127

Publicerad
den

20 februari 2021

background image

SFS

2021:127

2

som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med. Den som anordnar
praktiken ska ha åtagit sig att ansvara för

1. att praktiken planeras på ett strukturerat sätt,
2. att den nyanlände får handledning av en utsedd handledare,
3. att det sker en regelbunden uppföljning med återkoppling till den

nyanlände och Arbetsförmedlingen, och

4. att efter avslutad praktik utfärda ett intyg om praktiken där det framgår

vilka kunskaper som den nyanlände har förvärvat.

Intensiv praktik får pågå under längst sex månader. Om det bedöms

lämpligt får den pågå längre, dock sammanlagt längst nio månader.

Om den nyanlände även deltar i andra insatser under den tid då praktiken

pågår, ska praktiken utgöra minst 50 procent av den sammanlagda tiden.

23 a §2 Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning
eller förstärkt arbetsträning enligt 13 a och 13 b §§. Ekonomiskt stöd får
även lämnas till den som anordnar intensiv praktik enligt 13 e §. Arbets-
förmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga

arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säker-
ställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som
framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2017:1172.