SFS 2021:130 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2021-130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 18 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att 4 kap. 17 c § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2019:740) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

4 kap.
17 c §
2 Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtals-
lagen (2005:104) får försäkringsföretaget ta ut avgifter som högst uppgår till
ett belopp som motsvarar

1. direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller

överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag, och

2. kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den

återköpta eller överförda försäkringen.

Försäkringsföretaget får inte ta ut avgift enligt första stycket 2 senare än

tio år efter det att försäkringsavtalet ingicks.

I fråga om försäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättnings-

berättigade bär placeringsrisken, får avgiften bara avse sådana kostnader
som anges i första stycket 1. Avgiften får högst uppgå till ett belopp som
motsvarar 0,0127 prisbasbelopp. Om försäkringens värde uppgår till högst
ett prisbasbelopp, får försäkringsföretaget inte ta ut någon avgift.

2. Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska försäkringsföretaget, i fråga om försäkringsavtal som har
ingåtts före ikraftträdandet, men efter den 30 juni 2007 och inte förnyats
efter ikraftträdandet,

a) bestämma avgifter på grundval av de kostnader som belöper på åter-

köpet eller överföringen, men utan beaktande av den fordran som kvarstår
mot försäkringstagaren för kostnader som har uppkommit i samband med
att försäkringsavtalet ingicks, enligt 11 kap. 18 §, 12 kap. 69 § eller 13 kap.
23 § i den äldre lydelsen, och

b) ta ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar kvar-

stående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta
eller överförda försäkringen enligt 4 kap. 17 c § första stycket 2 och andra
stycket.

1 Prop. 2020/21:33, bet. 2020/21:FiU16, rskr. 2020/21:188.
2 Senaste lydelse 2019:740.

SFS

2021:130

Publicerad
den

26 februari 2021

background image

SFS

2021:130

2

Första stycket gäller inte i fråga om försäkringar där försäkringstagarna

eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 17 c § i den nya lydelsen tillämpas även vid

återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen
(2005:104) i fråga om försäkringar där försäkringstagarna eller andra
ersättningsberättigade bär placeringsrisken och där försäkringsavtalet har
ingåtts före ikraftträdandet, men efter den 30 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)