SFS 2021:132 Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

SFS2021-132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för

mindre barngrupper i förskolan

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att 2�4 och 6 §§ förordningen (2015:404) om stats-
bidrag för mindre barngrupper i förskolan ska ha följande lydelse.

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderhalvår i sänder i den mån det finns
tillgång på medel.

3 §1 Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under förutsättning att
bidraget används för insatser för att minska barngruppernas storlek i försko-
lan.

Bidraget får även användas för att motverka en ökning av barngruppernas

storlek.

Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år

den sista dagen i det kalenderhalvår som bidraget avser.

4 §2 Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk senast vid den
tidpunkt som verket bestämmer.

I ansökan ska det anges
1. en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de förskoleenheter

som ansökan avser och vid den tidpunkt som Skolverket bestämmer,

2. hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i försko-

lan ska uppnås eller hur och när huvudmannens eget mål för en minskning
av barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås, och

3. hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngrupper-

nas storlek.

6 § Statsbidrag lämnas med ett belopp om 15 000 kronor för varje minsk-
ning av en barngrupp med en plats. Statsbidrag lämnas med samma belopp
för att en annars planerad utökning av barngruppens storlek med en plats
undviks.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2016:1373.
2 Senaste lydelse 2016:1373.

SFS

2021:132

Publicerad
den

26 februari 2021

background image

2

SFS

2021:132

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)