SFS 2021:134 Förordning om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

SFS2021-134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa

organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig

till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa
organisationer inom det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar
sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget
2 §
Syftet med statsbidraget är att stödja vissa organisationer inom det
civila samhället som behöver förstärka den verksamhet som anges i 1 § för
att möta ökade behov med anledning av spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som

1. bedriver och under minst två år har bedrivit sådan verksamhet som

anges i 1 §,

2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala

organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av natio-
nellt intresse (riksintresse),

3. är demokratiskt uppbyggda,
4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering, och

5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och

revisionsberättelser.

Statsbidrag får även lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 §

lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma,
debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund, samverkans-
organ eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund. Statsbidrag får endast lämnas till trossamfund,
samverkansorgan och församlingar som uppfyller förutsättningarna i första
stycket 1, 2 och 5.

SFS

2021:134

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

SFS

2021:134

2

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en

kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisa-
tionen. Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att
medel kommer regionala och lokala verksamheter till del.

4 § Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller
villkoren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en
sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det
geografiska område där organisationen är verksam.

5 § Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidraget
6 §
Statsbidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Handläggningen av ansökningar
7 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om
statsbidrag enligt denna förordning.

8 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt
som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla uppgift om det belopp
som söks och de uppgifter i övrigt som myndigheten behöver för att kunna
pröva ansökan.

9 § Den som ansöker om statsbidrag ska lämna de ytterligare handlingar
eller uppgifter som behövs för prövningen till Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor.

Beslut
10 §
När ansökningstiden har gått ut ska Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor pröva samtliga inkomna ansökningar.

11 § Ett beslut om statsbidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar
ett kalenderår.

12 § Vid fördelningen av statsbidrag får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor prioritera mellan inkomna ansökningar och ge före-
träde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det
syfte som anges i 2 §.

Myndigheten får vid bedömningen särskilt beakta möjligheten till sam-

ordning med kommuner och regioner och om organisationen får annat stat-
ligt bidrag för sin verksamhet.

13 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om

hinder mot utbetalning enligt 17 § och återbetalning och återkrav enligt 18
och 19 §§.

background image

SFS

2021:134

3

Redovisning
14 §
En mottagare av statsbidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i
beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en
ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i
förhållande till det syfte som anges i 2 §. Bidragsmottagaren ska även lämna
de övriga uppgifter och handlingar som myndigheten begär. Redovisningen
ska göras på det sätt som myndigheten anvisar.

15 § En revisor ska granska redovisningen enligt 14 §. Revisorns rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det statsbidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbas-

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen
göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den
30 september året efter bidragsåret lämna en samlad redovisning till reger-
ingen av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och

med vilket belopp samt en redogörelse för bidragets användning i för-
hållande till det syfte som anges i 2 §.

Hinder mot utbetalning
17 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta om
att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns
grund för återbetalning enligt 18 § 1 eller 2.

�&terbetalning och återkrav
18 §
En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål

som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
5. villkoren i beslutet inte har följts.

19 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om bidragsmottagaren är åter-
betalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller

delvis avstå från ett krav på återbetalning.

�verklagande
20 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande
21 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

background image

SFS

2021:134

4

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som

har beviljats före utgången av 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)