SFS 2021:135 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

SFS2021-135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om djurskyddsförordningen (2019:66)

dels att 1 kap. 1 § och 7 kap. 8 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 8 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djur-
skyddslagen (2018:1192).

Förordningen är meddelad med stöd av
� 1 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 1 kap. 2 § tredje

stycket,

� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 1 §,

� 2 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 2�9 §§,
� 2 kap. 3 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 10 §,
� 2 kap. 4 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 11 §,
� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 12 och 13 §§,

� 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 14 och 15 §§,
� 2 kap. 7 § andra stycket och 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 16 och 17 §§,

� 2 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 18 §,
� 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 19 § 1,
� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen

i fråga om 2 kap. 20 §,

� 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 21 §,
� 2 kap. 12 § djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 22 §,
� 2 kap. 13 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 23 §,
� 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 1�7 §§,
� 3 kap. 1 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 8 och 9 §§,
� 3 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 10 §,
� 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § första

stycket och 2 § första stycket 1 och 2,

� 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 och 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen

i fråga om 4 kap. 1 § andra stycket,

� 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § tredje

stycket och 2 § första stycket 3,

SFS

2021:135

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

2

SFS

2021:135

� 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 2 § andra

stycket,

� 4 kap. 4 § djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 3 §,
� 5 kap. 2 § 1 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 1 och 2 §§ och 3 § första

stycket,

� 5 kap. 2 § 2 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 3 § andra stycket,
� 6 kap. 1 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 1�3 §§,
� 6 kap. 3 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 5 §,
� 6 kap. 4 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 6 § andra

stycket 2,

� 7 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 1 § första

och andra styckena och 2 § 2,

� 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 2 § 1,
� 7 kap. 6 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § första

stycket,

� 7 kap. 6 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § andra

stycket,

� 7 kap. 7 § andra och fjärde styckena djurskyddslagen i fråga om 7 kap.

4 § första stycket,

� 7 kap. 7 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § andra

stycket,

� 7 kap. 8 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 5 §,
� 7 kap. 12 § första stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 6 § första

och andra styckena och 7 §,

� 7 kap. 12 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 8 §, 10 §

tredje stycket och 12 § 1,

� 7 kap. 12 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 9 och

11 §§, 12 § 2 och 3 och 23 §,

� 7 kap. 12 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 12 § 4�6,

24 § första stycket och 25 §,

� 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 29 § och

32 § första stycket,

� 6 kap. 1 § och 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om

7 kap. 30 §,

� 7 kap. 16 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 32 § andra

stycket,

� 3 kap. 1 § andra stycket 1 och 8 kap. 6 § 1 djurskyddslagen i fråga om

8 kap. 12 §,

� 8 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 13 §,
� 8 kap. 6 § djurskyddslagen och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om

8 kap. 16 §,

� 8 kap. 8 § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 17�20 §§,
� 10 kap. 9 § djurskyddslagen i fråga om 10 kap. 1�4 §§,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

7 kap.

8 §1 En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en
populärvetenskaplig sammanfattning (icke-teknisk sammanfattning) av
djurförsöket.

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS

2021:135

8 a § Jordbruksverket ska lämna den populärvetenskapliga sammanfatt-
ning som avses i 8 § till Europeiska kommissionen för offentliggörande
senast sex månader efter beslutet om etiskt godkännande. Om den populär-
vetenskapliga sammanfattningen ändras med anledning av ett beslut om
ändring av det etiska godkännandet ska även uppdateringen av samman-
fattningen överlämnas till kommissionen för offentliggörande senast sex
månader efter beslutet om ändring.

�verlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som kommissionen

anvisar.

25 § I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett
djurförsök i efterhand, ska nämnden så snart som möjligt förse Jordbruks-
verket med nödvändigt underlag för en uppdatering av den populär-
vetenskapliga sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den populärvetenskapliga sammanfatt-

ningen med resultatet av utvärderingen och senast sex månader efter att
utvärderingen slutförts lämna uppdateringen till Europeiska kommissionen
för offentliggörande. �verlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som
kommissionen anvisar.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)