SFS 2021:136 Förordning om ändring i förordningen (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

SFS2021-136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1010) om handel med

timmer och trävaror

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1010) om handel med
timmer och trävaror

dels att nuvarande 3 § ska betecknas 4 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 § I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 995/2010 ska Skogsstyrelsen

1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdeparte-

mentet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska
kommissionen enligt artikel 20.1, och

2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet

enligt artikel 20.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för
allmänheten.

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:136

Publicerad
den

27 februari 2021