SFS 2021:137 Förordning om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

SFS2021-137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för

import av timmer

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för
import av timmer ska ha följande lydelse.

5 §1 I fråga om rådets förordning (EG) nr 2173/2005 ska Skogsstyrelsen

1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdeparte-

mentet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska
kommissionen enligt artikel 8.1, och

2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet

enligt artikel 8.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för
allmänheten.

Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kom-

missionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.

Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten

behöver för att fullgöra skyldigheten enligt första stycket 1 och andra
stycket.

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:347.

SFS

2021:137

Publicerad
den

27 februari 2021