SFS 2021:141 Förordningen om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från

vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:711) om undantag
från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen
covid-191

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §2 Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund
av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han
eller hon kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som
före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte
bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap.
48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare
ska annat tillgängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades
vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock

27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av

effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något
annat.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sjukpenning som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 § 2021:59.
2 Senaste lydelse 2021:59.

SFS

2021:141

Publicerad
den

27 februari 2021