SFS 2021:142 Förordning om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

SFS2021-142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 2 a §§ och rubriken närmast före 2 a §
förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta ska ha
följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av
studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband
med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-
19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om
� den inkomstprövning som ska göras för studiemedel och studiestarts-

stöd för 2020 och för studiemedel för det första kalenderhalvåret 2021,

� undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera

det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021, och

� studielån i form av tilläggslån som får lämnas med högre belopp under

2021 och 2022.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Inkomstprövning under 2020 och 20212
2 a §
3 Vid inkomstprövningen för de båda kalenderhalvåren 2020 ska
Centrala studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 §
studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd
samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå
ifrån att de studerande inte har någon inkomst.

Vid inkomstprövningen för det första kalenderhalvåret 2021 ska Centrala

studiestödsnämnden, i stället för vad som anges i 3 kap. 19 § studiestöds-
lagen och i föreskrifter som meddelats i anslutning till denna bestämmelse,
utgå ifrån att de studerande inte har någon inkomst.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid

från och med den 1 januari 2021.

1 Senaste lydelse 2020:1238.
2 Senaste lydelse 2020:236.
3 Senaste lydelse 2020:445.

SFS

2021:142

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

2

SFS

2021:142

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)