SFS 2021:143 Förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för

augusti 2020�februari 2021

Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskild näringsidkare)
och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

Mottagare av stöd
3 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till en enskild näringsidkare
som vid tidpunkten för ansökan

1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Stödperioder
4 §
Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020, och
3. januari och februari 2021.
En stödperiods motsvarande månader 2019 utgör stödperiodens

referensperiod.

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning

enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet
kalenderdagar under den referensperiod som avses i andra stycket får i stället
stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens
referensperiod (alternativ referensperiod). Vid beräkningen av antalet
kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning ska 12 kap. 32 §
socialförsäkringsbalken tillämpas.

SFS

2021:143

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

2

SFS

Förutsättningar för stöd
5 §
En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för
stödperioden augusti�oktober 2020 om den enskilda näringsidkarens
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden november och december 2020 om den enskilda näringsidkarens
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden januari och februari 2021 om den enskilda näringsidkarens
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 § Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019 uppgick till minst 200 000 kronor för
stödperioden augusti�oktober 2020 och till minst 180 000 kronor för
stödperioderna november och december 2020 och januari och februari 2021,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 10�14 §§, uppgår till minst

3 000 kronor per enskild näringsidkare för stödperioden augusti�oktober
2020, 2 000 kronor för stödperioden november och december 2020 och
2 000 kronor för stödperioden januari och februari 2021, och

4. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för

att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och
liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som

avses i första stycket 2 i stället avse det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2018.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med
avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt
knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till
en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för den
enskilda näringsidkaren, med tillämpning av de redovisningsprinciper som
den enskilda näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en

beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp
ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som

avses i andra stycket i stället avse det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2018.

2021:143

background image

3

SFS

8 § Stöd får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren vid tidpunkten
för ansökan

1. är försatt i konkurs, eller
2. har näringsförbud.


9 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning
1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den

18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den

18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
jordbrukssektorn, och

3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den

27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller

ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som
anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU)
nr 1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek
10 §
För stödperioden augusti�oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent
av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och
stödperioden.

För stödperioderna november och december 2020 och januari och

februari 2021 lämnas stöd med

90 procent av skillnaden i nettoomsättning

mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

11 § Stödet ska minskas med belopp som den enskilda näringsidkaren fått
eller kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på, eller

2. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod
ansökan avser.

12 § Stödet ska även minskas med

1. stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för

motsvarande

stödperiod

enligt

förordningen

(2021:126)

om

omställningsstöd för augusti 2020�februari 2021, eller

2. arbetslöshetsersättning som den enskilda näringsidkaren tagit emot

enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om ersättningen lämnats
för den stödperiod ansökan avser.

13 § För stödperioden augusti�oktober 2020 lämnas stöd med högst
72 000 kronor per näringsidkare.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under

mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under

2021:143

background image

4

SFS

stödperioden får stöd lämnas med högst 54 000 kronor. Om den enskilda
näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst 50 procent av
antalet kalenderdagar under stödperioden får stöd lämnas med högst
36 000 kronor.

14 § För stödperioden november och december 2020 och för stödperioden
januari och februari 2021 lämnas stöd med högst 48 000 kronor per
näringsidkare och stödperiod.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under

mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under
den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 36 000 kronor. Om den
enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst
50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd
lämnas med högst 24 000 kronor.

Handläggning av stödärenden
15 §
Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar
län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren

vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, �rebro, Dalarnas eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid

ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Om den enskilda näringsidkaren inte är folkbokförd i Sverige prövas

frågor om stöd enligt denna förordning av Länsstyrelsen i �stergötlands län.

Länsstyrelsen i �stergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med

stödet.

16 § En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019,

2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en

jämförelse

mellan

nettoomsättningen

för

stödperioden

och

nettoomsättningen för referensperioden,

3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

5. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19,

2021:143

background image

5

SFS

6. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om

eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen
(2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�februari 2021,

7. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har för

avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

8. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av

mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

9. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har

näringsförbud, och

10. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska ansökan även innehålla

uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda näringsidkaren har fått
föräldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i
4 § andra stycket. Ansökan ska vidare, i stället för de uppgifter som avses i
första stycket 1, innehålla uppgift om den enskilda näringsidkarens
nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december
2018.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

17 § En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 15 § senast den 30 april 2021.

18 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det
räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även
bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska utdraget ur bokföringen

som avses i första stycket i stället avse det räkenskapsår som avslutats den
31 december 2018.

19 § Den enskilda näringsidkaren ska på begäran av länsstyrelsen lämna
de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

20 § En enskild näringsidkare som har ansökt om stöd eller beviljats stöd
enligt denna förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som
lämnats till länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana
förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

21 § Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till
den enskilda näringsidkaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens
förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

22 § Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har
ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för
augusti 2020�februari 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna
sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till
dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt

om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller med

2021:143

background image

6

SFS

perioderna för arbetslöshetsersättning, avvakta med att fatta beslut i frågan
om omsättningsstöd till dess beslut om arbetslöshetsersättning har fattats.

23 § Av beslutet om stöd ska det framgå

1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och
2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd
24 §
Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd
25 §
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt
denna förordning.

Den enskilda näringsidkaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de

uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
26 §
Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd enligt

förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�februari
2021,

2. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot

arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
för den aktuella stödperioden,

3. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

4. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för

ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att
beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav
27 §
Om den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig enligt 26 §,
ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta.
Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
28 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

29 § Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i
kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter
30 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

2021:143

background image

7

SFS

�verklagande
31 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.


På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:143