SFS 2021:150 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2021-150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2021:150

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

2

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Statens skolverk

Statens skolverks
författningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhälles-
frågor, Statens
skolinspektion och
Special-
pedagogiska
skolmyndigheten

Statistiska
centralbyrån

Statistiska
centralbyråns
författningssamling

SCB-FS

Utnyttjas också av
Konjunktur-
institutet,
Medlingsinstitutet
och Myndigheten
för kulturanalys

Strålsäkerhets-
myndigheten

Strålsäkerhets-
myndighetens
författningssamling

SSMFS

2 Senaste lydelse 2020:1278.

SFS 2021:150