SFS 2021:151 Förordning om statsbidrag för fortbildning av förskollärare

SFS2021-151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för fortbildning av förskollärare

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbild-
ning av förskollärare verksamma i förskoleklassen i syfte att stärka deras
kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan.

2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för högst
ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklassen.

4 § Statsbidrag får lämnas för ersättning för lön till förskollärare som

1. har förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen,
2. är anställda för undervisning i förskoleklassen, och
3. deltar i
a) uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsut-

bildning för fortbildning av lärare och förskollärare, eller

b) motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanord-

nare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om till-
stånd att utfärda vissa examina.

Den utbildning som avses i första stycket 3 ska syfta till att ge förskollä-

rarna kompetens om elevers läs-, skriv- och matematikinlärning.

5 § Statsbidrag får lämnas för utbildning enligt 4 § första stycket 3 om för-
skolläraren

1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund

av att anställningen omfattar mindre än heltid.

I fall som avses i första stycket 2 och 3 lämnas statsbidrag endast under

förutsättning att förskollärarens arbetsgivare betalar ersättning som motsva-
rar minst 80 procent av förskollärarens lön för den tid då förskolläraren del-
tar i utbildningen.

6 § Statsbidraget ska motsvara 70 procent av arbetsgivarens kostnad för
ersättning enligt 5 §.

SFS

2021:151

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

SFS

2021:151

2

Om arbetsgivaren betalar högre ersättning än 80 procent av förskollärarens

lön för den tid då förskolläraren deltar i utbildningen, lämnas inte bidrag för
den överstigande delen.

7 § Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag lämnats för på
annat sätt.

Ansökan och beslut
8 §
Ansökan om statsbidrag ska ges in till Statens skolverk som prövar
frågor om och betalar ut bidraget.

I ansökan ska huvudmannen ange vilka förskollärare som huvudmannen

ansöker om statsbidrag för.

Ett beslut om att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska

framgå av beslutet.

Prioritering
9 §
Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel
för, ska Statens skolverk göra ett urval. Skolverket ska vid urvalet beakta
geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda
huvudmän.

10 § Vid senare bidragstillfällen än det första ska ansökan om statsbidrag
för förskollärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag har lämnats för
enligt denna förordning prioriteras före förskollärare som omfattas av nya
ansökningar.

�vertagande av plats
11 §
Om en förskollärare som har påbörjat utbildning enligt 4 § 3 avbryter
den, ska Statens skolverk om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska
övertas av en annan förskollärare som anmälts till utbildningen men inte fått
en plats.

Utbetalning
12 §
Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt
4 § första stycket 3 som genomförs under den termin som bidraget avser.
Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilka förskollärare som
deltar i utbildningen.

Uppföljning och redovisning
13 §
Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

14 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och
annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav
15 §
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

background image

SFS

2021:151

3

3. sådan redovisning som avses i 14 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett
statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller

delvis avstå från återkrav.

17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt

eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande
18 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
19 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)