SFS 2021:152 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

SFS2021-152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och

förskollärare

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2007:223) om upp-
dragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare1 ska ha följande
lydelse.

1 §2 Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk
anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om

statsbidrag för fortbildning av lärare,

2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förord-

ningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det
gäller sådana insatser,

3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om

statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk
och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, och

4. förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen

(2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare.

Ett universitet eller en högskola som avses i första stycket får på uppdrag

av Statens skolverk också anordna uppdragsutbildning för fortbildning av
legitimerade lärare och legitimerade förskollärare i form av

1. mentorsutbildning för introduktionsperioden för lärare och förskollä-

rare enligt 5 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legiti-
mation för lärare och förskollärare, och

2. rekryteringsutbildning för blivande rektorer.
Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

2 §3 En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
och förskollärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå
eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1306.
2 Senaste lydelse 2018:1306.
3 Senaste lydelse 2018:1306.

SFS

2021:152

Publicerad
den

27 februari 2021

background image

2

SFS

2021:152

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får inte

anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fort-
bildning av lärare får dock anordnas i form av sådan fullständig utbildning
på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med speciali-
sering mot

1. språk-, skriv- och läsutveckling,
2. matematikutveckling,
3. dövhet eller hörselskada,
4. synskada,
5. grav språkstörning, eller
6. utvecklingsstörning.

4 §4 Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högsko-
leutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskol-

lärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna
för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap. 6�8 §§
högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student
har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper
och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:1306.