SFS 2021:154 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2021-154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att det i luftfartsförordningen (2010:770) ska införas
en ny paragraf, 13 kap. 5 a §, av följande lydelse.

13 kap.
5 a §
Polismyndigheten ska till Transportstyrelsen lämna uppgifter om
resultat av sådana alkoholutandningsprov som ska genomföras enligt
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om
tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:154

Publicerad
den

2 mars 2021