SFS 2021:156 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS2021-156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver att 24 och 33 b §§ förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

24 §1 Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge
dispens från krav i

1. förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008 om

det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen och om dispensen avser
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets
radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut, och

2. artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 om det behövs med hänsyn

till svenska försvarsintressen och om dispensen avser varor som är avsedda
att användas för militära ändamål.

Innan försvarsinspektören för hälsa och miljö ger dispens, ska han eller

hon ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.

33 b §2 Kemikalieinspektionen ska lämna det underlag till Naturvårds-
verket som myndigheten behöver för att fullgöra de uppgifter som avses i
artikel 13.1 första stycket b och f samt andra stycket i förordning (EU)
2019/1021.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:212.
2 Senaste lydelse 2020:706.

SFS

2021:156

Publicerad
den

5 mars 2021