SFS 2021:161 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och

rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §,

och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
1 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1�3 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1�3 §§,
� 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och

konsthallar
1 §
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konst-
hall, ska

1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som

är säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen

utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och

1 Senaste lydelse 2021:114.

SFS

2021:161

Publicerad
den

5 mars 2021

background image

2

SFS

2021:161

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt om-

råden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
2 §
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska

1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är

säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att be-

sökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och

3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhets-

lokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks.

Bemyndigande
3 §
Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och

2 §§, och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana

verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap.
1 §
Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.

Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som

används eller upplåts för en begravningsceremoni.

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serverings-
ställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 §
En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-

ning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana före-
skrifter.

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)