SFS 2021:162 Förordning om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

SFS2021-162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag

för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för

personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 7 §§ förordningen (2020:1003) om
statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för person-
liga assistenter till följd av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på
medel, för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assisten-
ter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är be-
viljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.
Kostnaderna ska ha uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och
med den 30 april 2021.

Bidraget lämnas till
1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 §

socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter,
eller

2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har till-

stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

För kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till

och med den 30 november 2020 får bidrag lämnas med högst 5 000 kronor
per person som beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § social-
försäkringsbalken. För kostnader som har uppkommit från och med den
1 december 2020 till och med den 30 april 2021 får bidraget lämnas med
högst 2 500 kronor per person

3 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för
personlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kom-
munal utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen utför
den personliga assistansen.

Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning

som kan ersättas på annat sätt.

5 § Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-
ning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt
formulär och ska ha kommit in till myndigheten

1. senast den 15 december 2020 om ansökan avser kostnader som har

uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november
2020, och

SFS

2021:162

Publicerad
den

5 mars 2021

background image

2

SFS

2021:162

2. senast den 31 maj 2021 om ansökan avser kostnader som har upp-

kommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig

skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt
som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera

ansökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick.

7 § Försäkringskassan ska lämna en samlad redovisning till regeringen av
de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning.

Redovisningen ska lämnas
1. senast den 30 juni 2021 för bidrag som avser kostnader som har

uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november
2020, och

2. senast den 1 oktober 2021 för bidrag som avser kostnader som har upp-

kommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats stats-

bidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)