SFS 2021:163 Förordning om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt besiktning av fordon

SFS2021-163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om

färdskrivare och förarkort samt besiktning av fordon

Utfärdad den 25 februari 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Artiklarna 4.1�4.3, 5.1 och 5.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/267 av den 16 februari 2021 om särskilda och
tillfälliga åtgärder med anledning av den fortsatta covid-19-krisen avseende
förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis,
körkort och tillstånd, uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och
regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden
samt förlängning av vissa perioder som avses i förordning (EU) 2020/698,
ska inte tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:163

Publicerad
den

5 mars 2021