SFS 2021:164 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

SFS2021-164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9 a § vägtrafikskattelagen
(2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.
9 a §
2 För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018
eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 april 2021 eller
senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra
stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att
fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av
� 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning

släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram, och

� 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning

släpper ut per kilometer utöver 130 gram.

Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift

med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller
helt eller delvis med annan gas än gasol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid

före ikraftträdandet.

3. För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:68, bet. 2020/21:SkU16, rskr. 2020/21:206.
2 Senaste lydelse 2017:1215.

SFS

2021:164

Publicerad
den

5 mars 2021