SFS 2021:166 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2021-166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 12 a § lagen (1994:1776) om
skatt på energi2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om

avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts
under perioden 1 april 2021�30 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207.
2 Senaste lydelse av 1 kap. 12 a § 2021:165.

SFS

2021:166

Publicerad
den

5 mars 2021