SFS 2021:167 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

SFS2021-167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i epizootilagen (1999:657)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657)2

dels att rubrikerna närmast före 11 a och 12 a §§ ska utgå,
dels att nuvarande 12 a § ska betecknas 12 b §,
dels att 1 a, 11, 11 a, 12, den nya 12 b, 13, 13 a, 15�18, 20, 21 och 22 §§

och rubrikerna närmast före 1 a, 11 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 1 b, 1 c, 11 b�11 e, 12 a och

21 b §§, och närmast före 1 b, 1 c, 11 b�11 e, 12 a och 12 b §§ nya rubriker
av följande lydelse.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar3
1 a §
4 Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska
i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som
avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpnings-

område ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka
bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
1 b §
I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.
2 Senaste lydelse av
rubriken närmast före 11 a § 2006:810
rubriken närmast före 12 a § 2006:810.
3 Senaste lydelse 2006:810.
4 Senaste lydelse 2006:810.

SFS

2021:167

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625


1 c § Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens
tillämpningsområde.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet5


11 §6 Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna
(kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

11 a §
7 Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksam-
het och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,

information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Delegering av vissa uppgifter


11 b § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


11 c § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,


5 Senaste lydelse 2006:810.
6 Senaste lydelse 2006:810.
7 Senaste lydelse 2006:810.

2021:167

background image

SFS

3

� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


11 d § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller
utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna
utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har
utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på
prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


11 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruks-
verket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

12 § 8 En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats
enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra

utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig

verksamhet.

EU-institutionernas rätt till upplysningar och tillträde


12 a § Bestämmelserna i 12 § gäller också för Europeiska kommissionen
och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts
av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att
Sverige följer

1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och


8 Senaste lydelse 2006:810.

2021:167

background image

SFS

4

2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom

lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i 12 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller

och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller
och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Skyldighet att lämna hjälp


12 b §9 Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artikel 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Förelägganden10


13 §11 Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kom-
pletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för
att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av
lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som

lagen kompletterar får förenas med vite.

13 a §12 Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de före-
skrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på
hans eller hennes bekostnad.

15 §13 Staten ska ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen eller på grund av beslut som har meddelats
med stöd av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, drabbas av

1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas

eller dör till följd av biverkningar av vaccination eller av annan behandling,

2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än produktionsbortfall.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den

kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.

Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid

misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar
som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

16 §14 Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberätti-
gade uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden
eller förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att
rätta sig efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av
lagen eller ett beslut som har meddelats med stöd av de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar.


9 Senaste lydelse av tidigare 12 a § 2006:810.
10 Senaste lydelse 2006:810.
11 Senaste lydelse 2006:810.
12 Senaste lydelse 2006:810.
13 Senaste lydelse 2007:361.
14 Senaste lydelse 2007:361.

2021:167

background image

SFS

5

17 §15 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att

1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder

som vidtas enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar,

2. det till grund för ersättningen för en sådan förlust eller kostnad som

anges i 15 § första stycket 1 eller 2 ska läggas ett visst högsta värde på djur
eller annan egendom som ska ersättas,

3. ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon.

18 §16 Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning
enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
har rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för resa och
uppehälle.

Den som har ställt en lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål

som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader
och för förlorad avkastning eller nytta.

20 §17 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 2 §,

2. bryter mot ett beslut enligt 4 §, 4 a § eller mot en föreskrift eller ett

beslut som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §, eller

3. bryter mot bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 999/2001 om hantering av specificerat riskmaterial, om framställ-
ning eller användning av animaliska produkter eller om överlåtelse av djur
eller andra produkter än livsmedel.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas

av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan
om utdömande av vitet.

Om ett brott som avses i första stycket 2 innefattar olovlig transport av

djur eller varor ska sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är
uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras
förverkat.

21 §18 Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt
4 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 b § Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i allmän förvaltnings-
domstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär
som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.


15 Senaste lydelse 2007:361.
16 Senaste lydelse 2007:361.
17 Senaste lydelse 2005:102.
18 Senaste lydelse 2009:1257.

2021:167

background image

SFS

6

Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska
föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

22 §19 Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)


19 Senaste lydelse 2006:810.

2021:167