SFS 2021:168 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

SFS2021-168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om zoonoslagen (1999:658)2

dels att rubrikerna närmast före 8 a och 9 a §§ ska utgå,
dels att nuvarande 9 a § ska betecknas 9 b §,
dels att 1 a, 8, 8 a, 9, den nya 9 b, 10, 10 a, 12�13 och 14 §§ och rubrikerna

närmast före 1 a, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 1 b, 1 c, 8 b�8 e, 9 a och

13 a §§, och närmast före 1 b, 1 c, 8 b�8 e, 9 a och 9 b §§ nya rubriker av
följande lydelse.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar3
1 a §
4 Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska
i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som
avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpnings-

område ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka
bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
1 b §
I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.
2 Senaste lydelse av
rubriken närmast före 8 a § 2006:811
rubriken närmast före 9 a § 2006:811.
3 Senaste lydelse 2006:811.
4 Senaste lydelse 2006:811.

SFS

2021:168

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625


1 c § Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens
tillämpningsområde.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet5


8 § 6 Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna
(kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Offentlig kontroll av att beslut i det enskilda fallet enligt 4 eller 5 § följs

får också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller läns-
styrelsen.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

8 a §7 Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksam-
het och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,

information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Delegering av vissa uppgifter


8 b § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa upp-
gifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


8 c § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av
ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,


5 Senaste lydelse 2006:811.
6 Senaste lydelse 2006:811.
7 Senaste lydelse 2006:811.

2021:168

background image

SFS

3

� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.


Tystnadsplikt


8 d § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


8 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruks-
verket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

9 §8 En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra

utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig

verksamhet.

EU-institutionernas rätt till upplysningar och tillträde


9 a § Bestämmelserna i 9 § gäller också för Europeiska kommissionen och
Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts av
dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att
Sverige följer


8 Senaste lydelse 2006:811.

2021:168

background image

SFS

4

1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom

lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i 9 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller

och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller
och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Skyldighet att lämna hjälp


9 b §9 Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Förelägganden10


10 §11 Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen komplet-
terar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har med-
delats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som

lagen kompletterar får förenas med vite.

10 a §12 Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de före-
skrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på
hans eller hennes bekostnad.

12 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
2. bryter mot ett beslut eller en föreskrift som har meddelats med stöd av

5 §, eller

3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § 2 lämnar oriktiga

uppgifter om något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd
med straff enligt brottsbalken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som

omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

Om ett brott som avses i första stycket 2 innefattar olovlig transport av

djur eller varor ska sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är
uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras
förverkat.
9 Senaste lydelse av tidigare 9 a § 2006:811.
10 Senaste lydelse 2006:811.
11 Senaste lydelse 2006:811.
12 Senaste lydelse 2006:811.

2021:168

background image

SFS

5

12 a §13 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet åsidosätter skyldigheter, villkor eller förbud som finns i
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om
överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning eller andra
bestämmelser i förordning (EU) 2017/625.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som

omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

13 §14 Beslut av en enskild veterinär får överklagas till Jordbruksverket.

Andra beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk
person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk
person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

14 §15 Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar
ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)


13 Senaste lydelse 2006:811.
14 Senaste lydelse 2006:811.
15 Senaste lydelse 2006:811.

2021:168