SFS 2021:176 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

SFS2021-176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa

jordbruksprodukter

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndig-
heters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels-

lagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar,

2. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de
EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

3. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen

(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen komplette-
rar, utom när det gäller foder.

Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet som avser ekologiskt foder finns i förordningen (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

� 11 § lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter i

fråga om 10 § och 16 § tredje stycket,

� 28 § livsmedelslagen (2006:804) i fråga om 4 § första stycket, 8 §, 9 §

andra och tredje styckena, 11 §, 12 § och 16 § första och andra styckena,

� 18 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel i fråga om 4 § första stycket, 8 § första
stycket, 9 § andra och tredje styckena, 12 §, 13 §, 14 § och 16 § första och
andra styckena,

� 16 och 18 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i

fråga om 4 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § andra och tredje styckena,
12 §, 15 § och 16 § första och andra styckena,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § Bestämmelser om behöriga myndigheter och kontrollmyndigheter
finns i livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2009:1425) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,

SFS

2021:176

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen
(2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

I förordningen om kontroll av ekologisk produktion finns det även be-

stämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksam-
het som utförs av kontrollorgan.

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
4 §
En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen enligt 1 § ska täckas av avgifter. Detta gäller dock inte kostnader
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen avser
livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller en kontroll-
myndighets kostnader för sådan kontroll av en livsmedelsanläggning som
får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813).

I 8�16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll

och annan offentlig verksamhet.

Allmänna bestämmelser om avgifter
5 §
Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska
betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer
inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll.

6 § Avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller kontrollmyndig-
heten. Om myndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.

7 § Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och
sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efter
det att kontrollen har utförts.

Första stycket gäller inte avgifter för godkännande enligt 11 § eller avgif-

ter som tas ut enligt 12 §.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra avgifter för

godkännande eller prövning av ärenden ska undantas från kravet på efter-
handsdebitering.

Avgift för kontroll efter klagomål och för uppföljande kontroll
8 §
En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för
kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan
kontroll.

Vid offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörjning och för

tillverkning av snus eller tuggtobak ska den begränsning av avgiftsskyldig-
heten tillämpas som framgår av artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,

2021:176

background image

3

SFS

2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

9 § I artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att
avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
påvisats.

Artikel 79.2 c ska även tillämpas vid offentlig kontroll av
1. ekologisk produktion och skyddade beteckningar, och
2. anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus

eller tuggtobak.

Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan

offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll som avses i
första och andra styckena.

10 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ ska även tillämpas vid offentlig kontroll
på grund av att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och
(EG) nr 1234/2007 inte följs, i de delar livsmedelslagen (2006:804) kom-
pletterar förordningen.

Avgift för godkännande och registrering av en anläggning
11 §
Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller
anmäler registrering, av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska
betala en avgift för myndighetens prövning av frågan om godkännande eller
registrering. Detta gäller dock inte primärproducenter av livsmedel.

Av bestämmelsen i första stycket följer att en kommun är skyldig att ta ut

en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av frågan om
godkännande eller registrering.

Avgift för stickprovskontroll för vissa livsmedel
12 §
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala
avgift för att bekosta kontroll av rester av bekämpningsmedel, veterinär-
medicinska preparat, persistenta organiska miljöföroreningar och andra
främmande ämnen i livsmedel som producerats i Sverige.

Avgift för ansökningar som rör skyddade beteckningar
13 §
Den som hos den behöriga myndigheten ansöker om registrering av
en skyddad beteckning, ändring av en produktspecifikation eller avregi-
strering ska betala en avgift för myndighetens handläggning. Avgiften ska
betalas med ett belopp som bestäms av myndigheten.

Avgift för kontroll av att produktspecifikationen följs
14 §
Behörig myndighet ska ta ut avgifter för kostnader för kontroll av att
produktspecifikationen följs innan en produkt släpps ut på marknaden och
för uppföljande kontroll hos producenter av vin.

2021:176

background image

4

SFS

Avgift för prövning av ärenden som avser ekologisk produktion
15 §
Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk får, inom sina
respektive ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll
av ekologisk produktion, meddela föreskrifter om skyldighet att betala
avgift för prövning av ärenden hos en statlig myndighet enligt de EU-
förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk
produktion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen
om kontroll av ekologisk produktion.

Föreskrifter om andra avgifter
16 §
Livsmedelsverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter
om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet.

Om Livsmedelsverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar en

avgift för en kommuns offentliga kontroll eller verksamhet, är kommunen
skyldig att ta ut avgiften.

Jordbruksverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om

skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet.

Beräkning av avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet
17 §
Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska
beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella
resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om

hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av
artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81
och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

18 § Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten eller den
behöriga myndigheten sätta ned avgiftsbeloppet helt eller delvis. I fråga om
obligatoriska avgifter som ska tas ut enligt artikel 79 i förordning (EU)
2017/625 anges förutsättningar för att minska avgiftens belopp i artikel 79.3
i samma förordning.

Kontrollmyndigheten får även, i det fall som anges i artikel 79.4 i

förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska
tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn
till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från
avgiften.

Andra stycket ska även tillämpas vid beslut om avgift för offentlig

kontroll av ekologisk produktion och skyddade beteckningar.

19 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en
avgift som ska tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte
något annat anges i andra stycket.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som

ska tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas i fråga om ekologisk
produktion när kontrollen avser produktion och hantering av jordbruks- och
vattenbruksprodukter som inte är livsmedel.

2021:176

background image

5

SFS

Verkställighetsföreskrifter
20 §
Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

�verklagande
21 §
I 31�32 a §§ livsmedelslagen (2006:804), 19�20 a §§ lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk
produktion finns det bestämmelser om överklagande.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1166) om offentlig

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

3. Bestämmelserna om bemanningsavgift i 3 a och 18 §§ i den upphävda

förordningen gäller fortfarande för offentlig kontroll som utövas under
2021.

4. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda

förordningen får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då
även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

2021:176