SFS 2021:178 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

SFS2021-178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om epizootiförordningen (1999:659)

dels att 1 a, 3, 8, 13, 14, 15, 16 och 18 §§ och rubrikerna närmast före 1 a,

15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 15 a och 15 b §§, och närmast

före 15 b § en ny rubrik av följande lydelse.

EU-bestämmelser1
1 a §
2 De EU-rättsliga grundförordningar som epizootilagen (1999:657)
helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som epizootilagen kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som

behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.

3 § Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrel-
serna ska i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner som
anger vilka åtgärder som myndigheterna ska vidta för att bekämpa inträffade
epizootiska sjukdomar.

8 §3 Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde ska lämnas in till-
sammans med ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657)
för

1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan

behandling, och

2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av

vad som anges i de EU-bestämmelser som epizootilagen kompletterar.

13 §4 Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna
ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 §
epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt
lagen, med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har
meddelats med stöd av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

1 Senaste lydelse 2006:819.
2 Senaste lydelse 2006:819.
3 Senaste lydelse 2007:483.
4 Senaste lydelse 2007:483.

SFS

2021:178

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:178

2

14 §5 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter en behörig myndighet har
enligt de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar, om
inte något annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet6
15 §
7 Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om
inte något annat följer av andra och tredje styckena och 15 a §.

Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att

sådana beslut följs som meddelas av verket med stöd av

1. epizootilagen (1999:657),
2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Jordbruksverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt andra stycket.

15 a § Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet
och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och

kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav
inom epizootilagens (1999:657) tillämpningsområde enligt artikel 4.2 b i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Rapporteringssystem för överträdelser
15 b §
En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet8
16 §
9 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

5 Senaste lydelse 2006:819.
6 Senaste lydelse 2006:819.
7 Senaste lydelse 2006:819.
8 Senaste lydelse 2006:819.
9 Senaste lydelse 2006:819.

background image

SFS

2021:178

3

2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

18 §10 I 21�21 b §§ epizootilagen (1999:657) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2018:984.