SFS 2021:179 Förordning om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

SFS2021-179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om zoonosförordningen (1999:660)

dels att 1 a, 6, 7, 17, 18, 19 och 21 §§ och rubrikerna närmast före 1 a, 18

och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 a och 18 b §§, och närmast

före 18 b § en ny rubrik av följande lydelse.

EU-bestämmelser1
1 a §
2 De EU-rättsliga grundförordningar som zoonoslagen (1999:658)
helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som zoonoslagen kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som

behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.

6 § Ersättning lämnas med högst femtio procent av de kostnader och
förluster som avses i 5 §.

Om besättningen står under sådan kontroll som avses i 3 § lagen

(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lämnas dock ersättning med högst
sjuttio procent.

7 § Med undantag av vad som följer av andra stycket lämnas inte
ersättning

1. vid produktion av fler än 5 000 slaktkycklingar per år eller vid avel i

olika led för produktion av slaktkycklingar,

2. vid produktion som bygger på inköp av sammanlagt fler än 150 nöt-

kreatur från fler än fem besättningar under en tolvmånadersperiod omedel-
bart före den tidpunkt då sjukdom konstateras eller smitta påvisas,

3. vid annan produktion än som avses under 1 av fler än 50 000 daggamla

fjäderfän per år eller vid avel i olika led för produktion av fjäderfän,

4. vid produktion som bygger på inköp av sammanlagt fler än 150 gyltor

eller gyltämnen eller sammanlagt fler än 1 500 smågrisar eller tillväxtgrisar,
allt från fler än fem besättningar, under en tolvmånadersperiod omedelbart
före den tidpunkt då sjukdom konstateras eller smitta påvisas, eller

5. vid produktion av smågrisar i suggpoolsystem med fler än fem

satellitbesättningar.

1 Senaste lydelse 2006:820.
2 Senaste lydelse 2006:820.

SFS

2021:179

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:179

2

Om en besättning som avses i första stycket 3�5 står under sådan kontroll

som avses i 3 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lämnas
ersättning med högst sjuttio procent av de kostnader och förluster som avses
i 5 §.

17 §3 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter en behörig myndighet har
enligt de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar, om
inte något annat framgår av 18 § eller regeringen beslutar något annat.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet4
18 §
5 Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om
inte något annat följer av andra och tredje styckena.

Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att

sådana beslut följs som meddelas av verket med stöd av

1. zoonoslagen (1999:658),
2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Jordbruksverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt andra stycket.

18 a § Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet
och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och

kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav
inom zoonoslagens (1999:658) tillämpningsområde enligt artikel 4.2 b i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Rapporteringssystem för överträdelser
18 b §
En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

3 Senaste lydelse 2006:820.
4 Senaste lydelse 2006:820.
5 Senaste lydelse 2006:820.

background image

SFS

2021:179

3

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet6
19 §
7 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

21 §8 I 13 och 13 a §§ zoonoslagen (1999:658) finns bestämmelser om
överklagande till Jordbruksverket och till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2006:820.
7 Senaste lydelse 2006:820.
8 Senaste lydelse 2018:985.