SFS 2021:180 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

SFS2021-180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland1

dels att 2, 4, 10, 11, 12, 15�17 §§ och rubrikerna närmast efter 8 § och

närmast före 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 11 a och 11 b §§, av

följande lydelse.

2 §2 Av artikel 47 i förordning (EU) 2017/625 framgår vilka livsmedel
som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation.

4 §3 Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när
kontrollen gäller livsmedel som enligt artikel 47 i förordning (EU) 2017/625
ska kontrolleras vid en gränskontrollstation.

Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras av den eller

de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området i den ort där livsmedlet deklareras för fri omsättning.

4 a § Livsmedelsverket ska fatta beslut om att tillåta införsel om
förutsättningarna är uppfyllda enligt artikel 5.1 och 5.4 i kommissionens
delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav
för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att
användas som livsmedel.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet4
10 §
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Verket får även meddela
sådana föreskrifter i övrigt som behövs som komplettering av de EU-
bestämmelser som denna förordning kompletterar.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1013.
2 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.
3 Senaste lydelse 2019:703. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2019:703.

SFS

2021:180

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:180

2

Kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid

import
11 §
5 En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter.

11 a § Avgifter ska beräknas på grundval av den allmänna principen om
tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om

hur avgiften för offentlig kontroll av sådan import av livsmedel som
omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas.
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan
offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

11 b § Kontrollmyndigheten får, i det fall som anges i artikel 79.4 i
förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska
tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn
till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från
avgiften.

12 §6 Kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i
samband med import, transitering och återinförsel ska, även utöver vad som
följer av artiklarna 66, 67 och 69 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 2017/625, betalas av den aktör som ansvarar för sändningen.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om betalningen av

avgifter till verket.

15 § I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om
ansvar för import av livsmedel i strid mot denna förordning, mot de
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, eller mot de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar, och försök till sådan import.

Om en vara har förklarats förverkad, ska Tullverket anmäla detta till

Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas med varan.

16 §7 Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som denna
förordning kompletterar får överklagas till länsstyrelsen.

I 32�32 a §§ livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen

(2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltnings-
domstol.

17 § Beslut enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen och enligt de EU-bestämmelser som
förordningen kompletterar ska gälla omedelbart, om inte något annat
bestäms.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

5 Senaste lydelse 2019:703.
6 Senaste lydelse 2019:703.
7 Senaste lydelse 2018:1013.

background image

SFS

2021:180

3

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)