SFS 2021:181 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2021-181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att 24, 25, 29, 30, 31 och 41 §§ och rubriken närmast före 30 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 20 c, 30 c och 30 d §§, av

följande lydelse.

20 c § Livsmedelsverket får anta nationella åtgärder för att genomföra
pilotprojekt i enlighet med artikel 18.9 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

24 §1 Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar
även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625.

25 §2 Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den myndighet som
prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en
anläggning, om inget annat följer av 25 a eller 26 § eller förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett
tredjeland.

Den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll är också

behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning.

1 Senaste lydelse 2019:704.
2 Senaste lydelse 2017:796.

SFS

2021:181

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:181

29 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksam-
het och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten.

Livsmedelsverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i

förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med
kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 a i
samma förordning.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
30 §
3 Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
ska bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om i
vilken utsträckning slakteripersonal får bistå den officiella veterinären vid
offentlig kontroll på slakterier.

Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om hur annan offentlig

verksamhet ska bedrivas.

30 c § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om slakt av hägnat vilt
enligt den möjlighet till undantag som finns i artikel 6.5 i förordning (EU)
2019/624.

30 d § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från
särskilda minimikrav för officiella veterinärer och veterinärstuderande
enligt artikel 13.1 i förordning (EU) 2019/624.

31 §4 Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade

uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till verket eller en länsstyrelse om den verksamhet som bedrivs,

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,

3. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att

utöva en egenkontroll som är lämplig utifrån verksamhetens art,

4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att

inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram,

5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt, och
6. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att

lämna uppgifter om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en
kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter.

41 § Bestämmelser om överklagande finns i 31�32 a §§ livsmedelslagen
(2006:804).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

3 Senaste lydelse 2019:704.
4 Senaste lydelse 2017:1289.

background image

3

SFS

2021:181

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)