SFS 2021:182 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS2021-182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

Utfärdad 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 11�16, 20�22 och 24 §§ och rubriken närmast
före 21 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter ska
ha följande lydelse.

11 §1 Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om
inget annat följer av 12�15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket får överlämna offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen till länsstyrelserna, för-
svarsinspektören för hälsa och miljö och Statens veterinärmedicinska
anstalt. När Jordbruksverket överlämnat sådana uppgifter är dessa myndig-
heter behöriga att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

12 §2 Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när
kontrollen avser

1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
2. utlämnande och transport av matavfall,
3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat

sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd
av Jordbruksverket,

4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i

primärproduktionen,

6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättrings-

medel än naturgödsel, och

7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

12 a §3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen när kontrollen avser foder och sådana verksamheter som
anges i 12 § och som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materiel-
verk av eller för respektive myndighet.

1 Senaste lydelse 2017:797.
2 Senaste lydelse 2011:419.
3 Senaste lydelse 2017:797.

SFS

2021:182

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:182

Bestämmelserna i 24, 25�27 §§ lagen (2006:805) om foder och

animaliska biprodukter om vite, särskilda ingripanden, rättelse och hjälp av
Polismyndigheten, gäller i dessa fall endast vid den offentliga kontroll som
försvarsinspektören för hälsa och miljö utför av verksamheter som bedrivs
för Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

12 b §4 Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen när kontrollen avser foderföretag i primärproduktionen av foder.

Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk är försvarsinspektören

för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt
första stycket av verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten och
Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet. Försvarsin-
spektören för hälsa och miljö är också behörig myndighet att utföra annan
offentlig verksamhet som hänger samman med den kontrollen.

13 §5 Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den
kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller
med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedels-
lagen är, i fråga om samma anläggning, även behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen av att Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009 samt föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av
11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter följs.

Om Livsmedelsverket beslutar att en sändning som ska kontrolleras vid

en gränskontrollstation ska destrueras, får verket även fatta de beslut som
krävs enligt förordning (EG) nr 1069/2009.

14 §6 Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en
kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara
behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade
verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och

animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun,
ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen avseende den överflyttade verksamheten.

15 §7 Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en
kommun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket i fortsättningen vara
behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade
verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och

animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun,
ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig

4 Senaste lydelse 2017:797.
5 Senaste lydelse 2017:797.
6 Senaste lydelse 2011:419.
7 Senaste lydelse 2011:419.

background image

3

SFS

2021:182

kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen avseende den överflyttade verksamheten.

16 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning

(EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommission-
en och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 c och e i
samma förordning.

20 §8 I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2006:805)
om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
21 §
9 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet ska bedrivas.

22 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket,

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,

3. skyldighet för en foderföretagare eller för den som befattar sig med

animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att utöva en
egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art, och

4. skyldighet för en foderföretagare eller för den som befattar sig med

animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att lämna uppgifter
om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

24 §10 I 31 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns
bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 32 och 32 a §§ lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestäm-

melser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2019:705.
9 Senaste lydelse 2011:419.
10 Senaste lydelse 2018:1014.