SFS 2021:183 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS2021-183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m.

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:815) om provtagning
på djur, m.m.

dels att 2, 9 c, 10, 12�16 och 20 §§ och rubrikerna närmast före 2, 12 och

16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

EU-bestämmelser
2 §
De EU-rättsliga grundförordningar som lagen (2006:806) om provtag-
ning på djur, m.m. helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande
av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar.

Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter

och fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.

9 c §1 Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra
medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att
vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen.

Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om läns-

styrelserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att
kommissionens förordning (EU) 2015/262 följs eller annan offentlig verk-
samhet som hänger samman med kontrollen.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i

artikel 38.1.a�f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den
ursprungliga lydelsen, till Livsmedelsverket.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i

artikel 38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den
ursprungliga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första
stycket.

10 §2 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet
har enligt de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m. kompletterar, om inte något annat framgår av 3, 4, 8, 12 a, 13, 14
eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat.

1 Senaste lydelse 2016:103.
2 Senaste lydelse 2010:291.

SFS

2021:183

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:183

2

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
12 §
3 Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen,
om inte något annat följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §.

12 a §4 Tullverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och
utföra annan offentlig verksamhet enligt artikel 7�10 i kommissionens
delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om kom-
plettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad
gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig
kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares person-
liga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och
som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av
kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.

13 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
av

1. att föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av 3 § andra

stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. följs, och

2. att föreskrifter och beslut om djurprodukter, som har meddelats med

stöd av 8 § samma lag, följs.

Livsmedelsverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket.

14 §5 Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de offi-
ciella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU)

2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning
(EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och

2. av att sådana föreskrifter och beslut följs som avser provtagning och

undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar och som har
meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.

Livsmedelsverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket.

15 § Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig
kontroll och att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen.

När Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll och annan offentlig verk-

samhet åt länsstyrelserna enligt första stycket, är länsstyrelserna behöriga
myndigheter att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och

lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

3 Senaste lydelse 2010:291.
4 Senaste lydelse 2010:291.
5 Senaste lydelse 2019:706.

background image

SFS

2021:183

3

15 a § Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet
och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav
inom tillämpningsområdet för lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m. enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

Livsmedelsverket ska utföra uppgiften att samordna samarbetet och

kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser kontroll av rest-
substanser och andra ämnen i djur och djurprodukter (livsmedelssäkerhet)
inom tillämpningsområdet för lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m. enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet
16 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

20 §6 I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestäm-
melser om överklagande till länsstyrelsen.

I 24 och 24 a §§ lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2018:1015.