SFS 2021:184 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2021-184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur, m.m.

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m.

dels att 2, 8, 9�13 och 15 §§ och rubrikerna närmast före 9, 12 och 13 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

2 §1 De EU-rättsliga grundförordningar som lagen (2006:807) om kontroll
av husdjur, m.m. helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande
av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som lagen om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som

behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.

8 §2 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet
har enligt de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m. kompletterar, om inte något annat framgår av 10 § eller
regeringen beslutar något annat.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
9 §
3 Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och
utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om
inte något annat följer av 10 §.

10 §4 Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll
av

1. organiserad hälsokontroll som avser tuberkulos hos kronhjortar och

dovhjortar i hägn,

2. organiserad hälsokontroll som avser maedi visna hos får,
3. organiserad kontroll som avser avelsfrågor och som anordnas av orga-

nisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, och

1 Senaste lydelse 2018:1588.
2 Senaste lydelse 2018:1588.
3 Senaste lydelse 2018:1588.
4 Senaste lydelse 2018:1588.

SFS

2021:184

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:184

2

4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av

annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter
med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel
inom EU.

Länsstyrelserna är också behöriga myndigheter att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket, med
undantag för

1. beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett

avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU)
2016/1012, och

2. beslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avels-

verksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU)
2016/1012.

11 § Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och
lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och

kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav
inom tillämpningsområdet för lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m. enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

Rapporteringssystem för överträdelser
11 a §
En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet
12 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

background image

SFS

2021:184

3

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
13 §
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt om beräkning av
avgifterna.

15 §5 I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestäm-
melser om överklagande till Jordbruksverket.

I 20 och 20 a §§ lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser

om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1016.