SFS 2021:185 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS2021-185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

dels att 1, 3, 4, 12, 13, 18 och 20 §§ och rubriken närmast före 13 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

1 §1 Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndig-
heters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen

(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen komplet-
terar, och

2. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen

(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i

förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förord-
ningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter.

3 §2 En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och sådan
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas
av en årlig avgift. Detta gäller dock inte kostnader för

1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen avser

foderföretag i primärproduktionen av foder,

2. sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avses i

12 §, och

3. offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger

samman med kontrollen enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om
foder och animaliska biprodukter.

4 §3 Avgifter ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som
befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter,
vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

1 Senaste lydelse 2013:1061.
2 Senaste lydelse 2019:707.
3 Senaste lydelse 2011:418.

SFS

2021:185

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2021:185

2

8 § 4 Om en avgift för offentlig kontroll och sådan annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen efterhandsdebiteras enligt
förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter, ska kontrollmyndigheten även, för samma
kontrollobjekt, efterhandsdebitera en avgift för offentlig kontroll och sådan
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 13
och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

12 §5 En kontrollmyndighet får ta ut avgift för kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten får även ta ut avgift för kostna-
der för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.
En bestämmelse om att avgift endast får tas ut om den bristande
efterlevnaden bekräftas genom kontrollen finns i artikel 83.1 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll
som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att
bristande efterlevnad påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift
för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med
sådan kontroll.

Beräkning av årlig avgift och vissa andra avgifter för offentlig kontroll

och annan offentlig verksamhet6
13 §
7 Avgifter enligt 3, 3 a och 12 §§ ska beräknas på grundval av den
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för verksamheter som
omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas.
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan
offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

18 §8 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala
ytterligare avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

4 Tidigare 8 § upphävd genom 2019:707.
5 Senaste lydelse 2019:707.
6 Senaste lydelse 2019:707.
7 Senaste lydelse 2019:707.
8 Senaste lydelse 2011:418.

background image

SFS

2021:185

3

Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en

statlig myndighets kontroll eller annan offentlig verksamhet får verket även
meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för

en kommuns offentliga kontroll eller annan offentlig verksamhet är
kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer.

20 §9 I 31�32 a §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och
kommunala nämnders beslut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 3 och 8 §§

och i övrigt den 1 april 2021.

2. �ldre föreskrifter om årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för

offentlig kontroll enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter för verksamheter som inte dessförinnan övergått till
efterhandsdebitering enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offent-
lig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Den årliga avgiften
får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2013:1061.